ફક્ત નવા ખેલાડીઓ. બધા પર ન્યુનત્તમ થાપણ £ 10 3 સ્વાગત ઓફરો. મેક્સ બોનસ £ 500. માત્ર સ્લોટ રમતો. 30X હોડ જરૂરિયાત અને ટી અને C માતાનો લાગુ પડે છે.

કેસિનો

£ 5 મુક્ત બોનસ વિચાર

ફક્ત નવા ખેલાડીઓ,મેક્સ રૂપાંતર £ 20, ફક્ત શેમરોક એન રોલ પર, મય માર્વેલ્સ & કેન્ડી સ્વેપ , 100X હોડ, એસએમએસ માન્યતા req,કોઇ ડિપોઝિટ જરૂરી. ટી અને C માતાનો લાગુ પડે છે