ಹಾರುವುದು ಜ್ಯಾಕ್ ನಗದು

ಹಿಂದೆ ಹೋಗು
ಹಾರುವುದು ಜ್ಯಾಕ್ ನಗದು

..