නව ක්රීඩකයන් සඳහා පමණක්. සියලු මත අවම තැන්පතු £ 10 3 පිළිගැනීමේ දීමනා. 500 £ මැක්ස් ප්රසාද. තව් ක්රීඩා පමණක්. 30x wagering අවශ්යතාවය සහ ටී ගේ හා C හි අදාළ.

කැසිනෝ

£ 5 නොමිලේ ප්රසාද ලබා

නව ක්රීඩකයන් සඳහා පමණක්,මැක්ස් පරිවර්තනය £ 20, Shamrock ඇන්ඩ් රෝල් මත පමණක්, මායා අරුමයන් & කැන්ඩි Swap , 100x wagering, කෙටි පණිවුඩ වලංගු req,කිසිදු තැන්පතු අවශ්ය. ටී ගේ හා C හි අදාළ