නව ක්රීඩා

£ 5 නොමිලේ ප්රසාද ලබා

නව ක්රීඩකයන් සඳහා පමණක්,මැක්ස් පරිවර්තනය £ 20, Shamrock ඇන්ඩ් රෝල් මත පමණක්, මායා අරුමයන් & කැන්ඩි Swap , 100x wagering, කෙටි පණිවුඩ වලංගු req,කිසිදු තැන්පතු අවශ්ය. ටී ගේ හා C හි අදාළ.